طرح و توسعه

ارتقاء خط گرم 4

 این پروژه که حدود هفت ماه بطول انجامید، یکی از بزرگترین دستاوردهای مجموعه صنیع کاوه به ویژه تیم تحقیق و توسعه بشمار می رود .