تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

ارتقاء خط لولینگ

در راستاي اهداف شركت در بخش توسعه تکنولوژی و ظرفیت خطوط و ارتقای کمی و کیفی محصول در تيرماه 93 توسط واحد فني و مهندسي شركت آغاز گرديد و در اوايل آبان ماه به بهره برداري رسيد  . تصاوير مربوط